Autor: Milena Kabza

Dr nauk ekonomicznych, pracuje w NBP

Europejscy nadzorcy wskazują korzyści z Big Data

Wspólny Komitet Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs) przeanalizował wpływ dużych zbiorów danych na konsumentów i instytucje finansowe i uznał, że mimo potencjalnego ryzyka wynikającego z wykorzystywania Big Data, korzyści przeważają nad potencjalnymi kosztami.
Europejscy nadzorcy wskazują korzyści z Big Data

(CC0 Pixabay)

Popularność dużych zbiorów danych, czyli Big Data, rośnie dzięki mniejszym kosztom ich przetwarzania i przechowywania oraz analizowania. Coraz częściej duże zbiory danych są wykorzystywane również przez instytucje działające w sektorze usług finansowych, a w szczególności w bankowości, ubezpieczeniach i obrocie papierami wartościowymi.

Big Data obejmuje także technologie i procedury stosowane do przetwarzania i analizy danych w celu uzyskania informacji generujących dochód, wykrywania powtarzalnych wzorców lub korelacji, tworzenia nowych pomysłów lub rozwiązań, czy też przewidywania przyszłych zdarzeń w bardziej dokładny sposób.

Wskutek wykorzystania technologii Big Data wszystkie rodzaje usług i produktów finansowych mogą ulec przekształceniom. Big Data może służyć m.in. profilowaniu konsumentów, zarządzaniu relacjami z klientem (w tym monitorowaniu jego preferencji względem produktów i usług, czy też instytucji finansowych), określaniu wiarygodności kredytowej, przeciwdziałaniu wyłudzeniom, identyfikacji klientów, wspieraniu decyzji biznesowych.

Wykorzystanie Big Data może także wpływać na rozwój cross-sellingu różnych produktów i usług (zwłaszcza w ramach konglomeratów finansowych), usług opartych na wzorcach behawioralnych, czy też wspieranie wypełniania wymogów nadzorczych.

Monitorowanie pojawiających się zagrożeń dla konsumentów i instytucji finansowych, a także podejmowanie odpowiednich działań mających na celu promowanie ochrony konsumenta oraz bezpieczeństwo rynków finansowych należy do zadań Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). W skład tego grona wchodzą: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority) i Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

Wspólny komitet ESAs opublikował raport na temat Big Data, analizujący wpływ dużych zbiorów danych na konsumentów i instytucje finansowe. Raport powstał na podstawie odpowiedzi respondentów w czasie konsultacji publicznych ws. wykorzystywania Big Data przez instytucje finansowe.

Autorzy raportu wskazują, że Big Data przynosi branży finansowej i konsumentom wiele korzyści, takich jak np. lepiej dostosowane produkty i usługi, skuteczniejsze przeciwdziałanie oszustwom lub zwiększona skuteczność wewnętrznych procedur organizacyjnych.

Konsumenci usług finansowych powinni być jednak świadomi ryzyka, jakie stwarza Big Data. Ryzyka zidentyfikowane przez europejskie urzędy nadzoru to m.in. ryzyko błędów wynikających z zastosowanych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych, które mogą prowadzić do podejmowania niewłaściwych decyzji przez dostawców usług finansowych. Dodatkowo, rosnący poziom segmentacji klientów, możliwy dzięki Big Data, może wpłynąć na dostęp i dostępność niektórych usług finansowych lub produktów.

W opinii Europejskich Urzędów Nadzoru korzyści z tej innowacji przeważają jednak zdecydowanie nad potencjalnymi kosztami.

Autorzy raportu podkreślają znaczenie istniejących wymogów regulacyjnych dla sektora finansowego, także w innych obszarach, jak ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo cyfrowe i ochrona konsumentów. Europejskie Urzędy Nadzoru są zdania, że wymogi prawne w tych obszarach stanowią obecnie dość solidne ramy służące ograniczeniu zidentyfikowanych pól ryzyka. Ponadto istniejące wymogi regulacyjne zostaną wzmocnione poprzez wejście w życie kilku ważnych dla sektora finansowego aktów prawnych (np. IDD, MIFID II, PSD2), a także przepisów dotyczących ochrony danych (w szczególności GDPR).

Dlatego też na tym etapie dodatkowa interwencja legislacyjna byłaby przedwczesna, ale należy monitorować rozwój technologii Big Data i jej wykorzystanie przez instytucje finansowe. ESAs zachęca jednocześnie instytucje finansowe do opracowania i wdrożenia dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania dużych zbiorów danych w celu promowania uczciwego i przejrzystego traktowania konsumentów.

(CC0 Pixabay)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

The United Kingdom’s Great Leap Forward

Kategoria: Business
“After Brexit, the United Kingdom is building trade links and developing its own competences in many modern sectors of the economy. This can be seen on the example of biotechnology and pharmacy – the United Kingdom has efficiently implemented its own coronavirus vaccine and is now one of the leaders in terms of vaccination,” says Dr Przemysław Biskup from the Polish Institute of International Affairs (PISM).
The United Kingdom’s Great Leap Forward

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (09–13.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce