Autor: Sergiej Druchyn

Ekonomista, Polski Instytut Ekonomiczny

Dynamika PKB w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Pozycja geopolityczna Polski pomiędzy zachodnimi a wschodnimi gospodarkami Europy, przyczynia się do zwiększenia przepływu inwestycji i tworzy korzystne warunki dla ekspansji handlu. Ponadto, polscy pracownicy są coraz bardziej wydajni, co jest wynikiem inwestycji w zaawansowane technologie i szkolenia, zwłaszcza w sektorach przemysłu 4.0.

Aby zachować tę tendencję potrzebne jest powiększanie kwalifikacji i kompetencji pracowników, poprzez rozwój systemu edukacji i ciągłe uczenie się. To jest kluczowym elementem poprawy wydajności pracy, który pomoże w utrzymaniu wzrostu gospodarczego Polski powyżej średniej unijnej.

W 2023 r. wzrost PKB wyraźnie spowolnił. Narodowy Bank Polski w lipcowej projekcji obniżył prognozę PKB w II kwartale z 0,8 do lekkiego spadku o 0,1 proc. Główną przyczyną jest głębszy spadek spożycia wśród gospodarstw domowych oraz wydatków publicznych względem poprzedniego roku. Analitycy jednocześnie podkreślają rosnący udział inwestycji w PKB. Główną przyczyną był tu napływ kapitału zagranicznego.

Tendencje widoczne w Polsce są podobne do pozostałych państw regionu. Prognozy wzrostu PKB dla kluczowych gospodarek także zostały obniżone, co stanowi odzwierciedlenie rosnących wyzwań – między innymi wysokich stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych oraz ciągłego kurczenia się przemysłu w Europie.

Pogłębiający się kryzys jest dodatkowo podkreślony przez indeks PMI dla przemysłu w Unii Europejskiej, który nieprzerwanie od lipca 2022 roku utrzymuje się poniżej progu 50 punktów, co sygnalizuje spadek aktywności w tym sektorze.

Pomimo to stopa wzrostu PKB Polski w najbliższych latach będzie wyższa niż średnio w UE. Oczekuje się, że utrzyma ona dynamikę powyżej średniej unijnej.

Dane Eurostat wskazują, że Polska jest czwartą najbardziej rozwijającą się gospodarka w Unii Europejskiej oraz liderem w Europie Środkowo-Wschodniej przyjmując za punkt odniesienia 2015 r. Kolejne lata prawdopodobnie przyniosą kontynuację tej tendencji.

Polska będzie czerpać korzyści z napływu kapitału zagranicznego oraz inwestycji w infrastrukturę i projekty rozwojowe. Już obecnie obserwujemy przenoszenie przedsiębiorstw zagranicznych do Polski, które może wesprzeć rozwój sektorów wysokich technologii, co przełoży się na zwiększoną konkurencyjność gospodarki na arenie międzynarodowej. To nie tylko przyciąga nowe inwestycje, ale również pomaga w tworzeniu wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, co z kolei wpłynie na wzrost produktywności i potencjalnie może zniwelować negatywne skutki spowolnienia gospodarczego wspierając tym samym jego wzrost. Bogate kraje zachodniej Europy będą natomiast charakteryzować się zdecydowanie niższą stopą wzrostu gospodarczego ze względu na coraz słabszą produktywność pracy.

W 2032 roku Polska dogoni kolejne kraje zachodniej Europy pod względem PKB per capita.

Założenia przedstawione podczas konferencji Prezesa Narodowego Banku Polskiego sugerują dynamiczny rozwój polskiej gospodarki.

Biorąc pod uwagę tempo wzrostu gospodarczego Polski w ostatnich latach oraz wciąż dużą przestrzeń do konwergencji w sektorach takich jak technologie informacyjne, energia odnawialna i przemysł 4.0, przewidywania te wydają się być realistyczne. Stosując takie same założenia dla wybranych krajów Unii Europejskiej jak były zastosowane dla Polski można dojść do wniosku, że już w 2032 r. Polska mając PKB per capita (PSN) na poziomie 49,7 tys. dol. wyprzedzi Włochy (48,6) i Hiszpanię (45,9) oraz będzie na zbliżonym poziomie z Wielką Brytanią (51,7).

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jesteśmy świadkami dużych zmian w inwestycjach chińskich przedsiębiorstw na rynku europejskim, nie tylko w ich skali, ale przede wszystkim w strukturze. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku europejskim stało się dla chińskich inwestorów trudniejsze, ale rynek ten jest dla nich wciąż atrakcyjny i perspektywiczny.
Chińskie inwestycje bezpośrednie w Unii Europejskiej

Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Kategoria: Trendy gospodarcze
Można powiedzieć, że nasz kraj tkwi między młotem a kowadłem, czyli między Rosją, której interesy historycznie kolidują z polską racją stanu, a Unią Europejską i dominującymi w niej grupami politycznymi. Ten czynnik oraz agresja Rosji na Ukrainę powodują, że poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o silną Polskę zostało zdominowane przez kwestie polityczne.
Od rozwoju zależnego do silnej Polski

Dynamika wzrostu PKB Polski powyżej innych krajów Europy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Sytuacja gospodarcza w Polsce na tle innych krajów przedstawia się korzystnie. Warto zauważyć, że w szybkim tempie nadrabiamy dystans dzielący Polskę od poziomu życia w wybranych państwach europejskich. W ciągu ostatnich czterech lat dynamika wzrostu PKB plasowała Polskę powyżej innych krajów europejskich, zarówno strefy euro, w tym Niemiec i Francji, jak i krajów Unii Europejskiej z własną walutą, np. Czech.
Dynamika wzrostu PKB Polski powyżej innych krajów Europy