Globalne powiązania i odporność przedsiębiorstw na wstrząsy po COVID-19

Przedsiębiorstwa o większej globalnej spójności i sile rynkowej łatwiej opierają się wewnętrznym wstrząsom wywołanym pandemią.
Globalne powiązania i odporność przedsiębiorstw na wstrząsy po COVID-19

(©Envato)

Trwająca pandemia COVID-19 wywarła wpływ na nasze społeczeństwo w różnych dziedzinach jego życia. Szczególnie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw spowodowane zamykaniem granic, polityką wprowadzania kwarantann narodowych i zachowywania dystansu społecznego oraz zmiany preferencji konsumentów doprowadziły do nagłego wzrostu niepewności, poważnych zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej i realokacji zasobów pomiędzy przedsiębiorstwami.

W czasach podobnych zawirowań, przedsiębiorstwa o odporniejszym modelu biznesowym są zdolne do przetrwania i rozszerzania swojej działalności w większym stopniu niż pozostałe przedsiębiorstwa, co rodzi ważne pytanie o to, jakie cechy przedsiębiorstwa są kluczowe z punktu widzenia zarządzania kryzysem, w jakim się ono znajduje.

Nasz ostatni artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na to pytanie, kładąc szczególny nacisk na dwa wyróżniki przedsiębiorstwa – globalną spójność i siłę rynkową – które odgrywają kluczowe role w literaturze ekonomiczno-finansowej i które w ostatnim dziesięcioleciu wzbudzały wielkie zainteresowanie.

Globalna integracja: czy na pewno zła w dobie pandemii?

Światowa gospodarka do tej pory zmierzała w kierunku integracji poprzez tworzenie globalnych łańcuchów wartości, handel i migrację, jednak media i kręgi polityczne są obecnie zgodne co do tego, że globalna integracja nasiliła negatywne skutki kryzysu pandemicznego, poprzez zarówno bezpośrednie rozprzestrzenianie choroby, jak i zakłócanie podaży zagranicznej i popytu zewnętrznego.

Łańcuchy dostaw just-in-time po kryzysie COVID-19

Teoretycznie jednak, przedsiębiorstwa o szerszych powiązaniach globalnych mogłyby – dzięki łańcuchom dostaw i eksportowi – cieszyć się bardziej zróżnicowanym portfolio dostawców i rynków, co potencjalnie zapewniłoby im ochronę przed negatywnymi wstrząsami wewnętrznymi poprzez podejmowanie bardziej elastycznych decyzji w zakresie produkcji i zarządzania rynkiem.

Kolejny wyróżnik przedsiębiorstw: siła rynkowa (mierzona wysokością marż czyli narzutów cen ponad koszty krańcowe), także może uodparniać przedsiębiorstwa na negatywne wstrząsy poprzez zapewnianie szerszego marginesu dostosowywania cen i zwiększanie elastyczności. Produktów takich przedsiębiorstw nie można łatwo zastąpić innymi produktami. Pozwala to tym przedsiębiorstwom dostosowywać ich ceny, nie ryzykując jednocześnie znacznym spadkiem popytu.

Przedsiębiorstwa o wyższej spójności wygrywają na giełdach

W oparciu o tygodniowe dane z giełd całego świata, obejmujące 8000 przedsiębiorstw notowanych w 71 krajach i okres pięciu pierwszych miesięcy 2020 roku, zbadaliśmy, jak cechy charakteryzujące te przedsiębiorstwa przed wybuchem pandemii, w tym ich globalna spójność i siła rynkowa, wpłynęły na wyniki tych przedsiębiorstw po nadejściu szoku pandemicznego.

Wykorzystano dane z bazy Compustat Security Daily i różne informacje na poziomie przedsiębiorstw z bazy Compustat Fundamental and Factset Revere.

Łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo

Skupiliśmy się głównie na wartości rynkowej przedsiębiorstw, odpowiadającej bieżącej wartości napływu przyszłych zysków (lub dywidend). I tak – zmiany wartości giełdowej odzwierciedlają wiedzę inwestorów na temat bieżących i przyszłych wyników przedsiębiorstw.

Badanie wykazało, że przedsiębiorstwa z wyższymi marżami i strukturze bardziej zglobalizowanej przez łańcuchy dostaw i eksport, wyróżniały się lepszymi wynikami na tle przedsiębiorstw z niższymi marżami i mających skromniejszą sieć globalnych powiązań. To ćwiczenie sugeruje, że światowa produkcja i sieci importu, jak również marże, potencjalnie zapewniają przedsiębiorstwom większą odporność w czasach kryzysu.

Wnioski

Zgodnie z powszechnie przyjmowanym poglądem, globalne łańcuchy dostaw i eksportu negatywnie wpływają na wartość rynkową przedsiębiorstw poprzez przenoszenie zewnętrznych wstrząsów pandemicznych.

Niemniej jednak, obserwujemy niejednorodną reakcję na wewnętrzny szok pandemiczny. Przedsiębiorstwa z większym udziałem zewnętrznych źródeł zaopatrzenia, eksportu i wyższymi marżami doświadczają mniejszych spadków wskaźników wzrostu w skali tygodnia wynikłych z wewnętrznego wstrząsu pandemicznego.

Przedsiębiorstwa są zatem odporniejsze na wewnętrzne szoki dzięki dywersyfikacji rynków i dostawców oraz dzięki większej elastyczności i marginesom dostosowywania cen do panujących warunków w odpowiedzi na negatywne wstrząsy.

Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jest bieżącą wartością spodziewanego napływu zysków w przyszłości. Stąd nasze ustalenia dają inwestorom obraz świata postpandemicznego. W następstwie pandemii dystrybucja międzysektorowa może być ukierunkowana na wysokie marże i bardziej globalnie powiązane przedsiębiorstwa.

Jay Hyun adiunkt ekonomii stosowanej w szkole biznesu HEC w Montréalu.

Daisoon Kim adiunkt nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej.

Seung-Ryong Shin doktorant na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Pensylwanii.

Tekst ukazał się na portalu VoxEU. Tam też dostępna jest jego bibliografia.

(©Envato)

Tagi


Artykuły powiązane

Stagnacja marż japońskich przedsiębiorstw

Kategoria: Trendy gospodarcze
Podczas gdy marże przedsiębiorstw z USA i innych krajów rozwiniętych wzrastają, to podobne tendencje nie występują w Japonii. Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marż w Japonii jest wiek przedsiębiorstw, przy czym starsze z nich cieszą się znacznie wyższą pozycją na tamtejszym rynku.
Stagnacja marż japońskich przedsiębiorstw

Łańcuchy dostaw just-in-time po kryzysie COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jest prawdopodobne, że po pandemii łańcuchy dostaw just-in-time rozpowszechnią się jeszcze bardziej i przyczynią się do dalszej regionalizacji handlu międzynarodowego. Wzrost niepewności będzie korzystny dla dużych, wielonarodowych koncernów kosztem mniejszych firm.
Łańcuchy dostaw just-in-time po kryzysie COVID-19

Globalne łańcuchy wartości po pandemii COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wyniki badań wskazują, że międzynarodowa sieć wzajemnie połączonych łańcuchów dostaw w dalszym ciągu ma kluczowe znaczenie dla produkcji podstawowych towarów i usług. Lokalna koncentracja produkcji prowadzi do osłabienia aktywności gospodarczej i niższych dochodów w skali globalnej.
Globalne łańcuchy wartości po pandemii COVID-19