NBP: Banki zapowiadają zaostrzanie pol. kredytowej na IV kw. ’22

Na IV kwartał 2022 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla firm, dalszego spadku popytu, znacznego w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw – wynika z cyklicznej ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”.

„Pogorszenie się perspektyw makroekonomicznych i wzrost stóp procentowych istotnie ograniczyły aktywność na rynku kredytowym w III kwartale 2022 r. Banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw” – napisano.

„Na IV kwartał 2022 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują, z wyjątkiem krótkoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw, dalszego spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla przedsiębiorstw ma być znaczny” – dodano.

Poniżej szczegóły wyników ankiety NBP:

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów udzielania wszystkich rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw uzasadniane pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej; brak istotnych zmian warunków kredytowania, z wyjątkiem obniżenia maksymalnej kwoty kredytu.

Popyt na kredyt: spadek popytu na kredyty, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, uzasadniany spadkiem zapotrzebowania na finansowanie inwestycji; pozytywny wpływ na popyt miał natomiast wzrost zapotrzebowania na finasowanie zapasów i kapitału obrotowego.

Oczekiwania na IV kwartał 2022 r.: dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw, częściej w przypadku dużych podmiotów; istotny spadek popytu na kredyty długoterminowe i niewielki wzrost na kredyty krótkoterminowe.

KREDYTY MIESZKANIOWE

Polityka kredytowa: po rocznym okresie zaostrzania brak istotnych zmian kryteriów; nieznaczne złagodzenie warunków udzielania kredytów pod wpływem spadku popytu i wzrostu konkurencji ze strony innych banków.

Popyt na kredyt: ponowny silny spadek popytu w wyniku m.in. pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych, prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz zmian w wydatkach konsumpcyjnych.

Oczekiwania na IV kwartał 2022 r.: nieznaczne zaostrzanie polityki kredytowej przy spadku popytu w skali nieco mniejszej niż w poprzednich kwartałach 2022 r.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej motywowane m.in. pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i wzrostem stóp procentowych; zaostrzenie większości warunków kredytowania, w tym podniesienie marży kredytowej i marży na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem, przy jednoczesnym obniżeniu pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Popyt na kredyt: po krótkotrwałym wzroście ponowny spadek popytu na skutek pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych, zaostrzenia kryteriów i warunków udzielania kredytów oraz spadku zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku.

Oczekiwania na IV kwartał 2022 r.: kontynuacja zaostrzania polityki kredytowej i dalszy spadek popytu.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (02–06.05.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Kategoria: Instytucje finansowe
Na podstawie danych pochodzących z ankiety prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków komercyjnych pokazujemy, że zmiany postrzeganej pozycji kapitałowej mają wpływ na stosowane przez banki kryteria i warunki, na jakich udzielane są kredyty przedsiębiorstwom.
Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dwaj członkowie pierwszej RPP przystąpili do boju w kampanii przed sejmowym głosowaniem nad kandydatem na stanowisko prezesa NBP i w dwudziestu punktach sformułowali swoją – jakżeby inaczej, sążniście negatywną – opinię o polityce pieniężnej realizowanej przez RPP czwartej kadencji (Bogusław Grabowski i Jerzy Pruski, Bankructwo polityki pieniężnej? Rzeczpospolita 27.04.2022).
Ekonomiści pobłądzeni w krytyce NBP