GUS: Liczba pracujących w gosp. narodowej w 2021 roku, + 1,6 proc.

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w 2021 roku wzrosła o 1,6 proc. i wyniosła 15,0 mln osób – podał GUS.

GUS podał, że liczba pracujących w gospodarce narodowej w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2020 r. wzrosła w większości sekcji PKD.

Do sekcji o największym wzroście liczby pracujących należały informacja i komunikacja (o 7,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 3,9 proc.).

Względem ostatniego dnia 2020 r. liczba pracujących zmniejszyła się w czterech sekcjach. Największy spadek liczby pracujących miał miejsce w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 2,6 proc.) oraz w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 1,8 proc.).

W 2021 roku największą liczbę pracujących skupiało nadal przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 18,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

GUS podał, że w 2021 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w Polsce wyniosło 10,8 mln etatów. Było to więcej o 1,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Według danych wstępnych, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł. W porównaniu z 2020 r. wzrosło ono o 8,4 proc.

Według GUS, w grudniu 2021 roku wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 461,5 tys. zatrudnionych osób. Było to o 4,5 proc. mniej niż przed rokiem.

 

map/asa/


Artykuły powiązane