Autor: Mário Centeno

Gubernator Banco de Portugal, były minister finansów Portugalii i przewodniczący Eurogrupy

Unia gospodarcza i walutowa: 20 lat euro

Dwadzieścia lat temu banki centralne strefy euro przeprowadziły największą w historii operację wymiany walut, będącą odzwierciedleniem nadrzędnej decyzji o dążeniu do silniejszej integracji gospodarczej 12 demokratycznych państw.
Unia gospodarcza i walutowa: 20 lat euro

(©Banco de Portugal)

Wprowadzenie euro wyeliminowało ryzyko kursowe, poprawiło integrację rynków i handlu oraz wzmocniło poziom zaufania konsumentów. Dziś euro jest walutą używaną przez ponad 300 milionów mieszkańców i symbolem europejskiej solidarności. Jest kluczowym elementem w procesie konwergencji gospodarczej między państwami członkowskimi. Stanowi także fundamentalny element stabilności. Właściwa polityka pieniężna, gwarantująca stabilność cen i uznająca znaczenie stabilności finansowej, stwarza odpowiednie warunki dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego obejmującego wszystkie warstwy społeczne.

Z biegiem czasu nauczyliśmy się, że budowanie zaufania jest najlepszym sposobem na przyspieszenie integracji i zapewnienie bezproblemowych interakcji w obszarze polityki publicznej. Obserwowany po kryzysie finansowym proces redukcji ryzyka (potwierdzony spadkiem wskaźników kredytów zagrożonych i wskaźników zadłużenia do PKB we wszystkich krajach strefy euro oraz poprawą sytuacji budżetowej poszczególnych państw) pozwolił rządom na uzyskanie porozumienia – tuż przed wybuchem pandemii – odnośnie pierwszych kroków w kierunku budowy zdolności budżetowej strefy euro, czyli tzw. instrumentu budżetowego na rzecz konkurencyjności i konwergencji (Budgetary Instrument for Competitiveness and Convergence). Ta ważna decyzja utorowała drogę dla późniejszego zaangażowania i szybkiego porozumienia państw członkowskich w sprawie programu NextGenerationEU w marcu 2020 roku.

Znaczenie euro dobrze pokazała reakcja na pandemię. To właśnie instytucje unii gospodarczej i walutowej umożliwiły przygotowanie jednolitego, wdrażanego bez opóźnień i skoordynowanego pakietu wsparcia dla europejskiej gospodarki. Było to możliwe tylko dzięki naszej wspólnej walucie.

Reakcja w zakresie polityki pieniężnej w strefie euro okazała się szybka i skuteczna oraz zgodna z mandatem Europejskiego Banku Centralnego do utrzymania stabilności cen. Miała ona na celu utrzymanie napływu kredytów do gospodarki i korzystnych warunków finansowania dla wszystkich sektorów, oraz uniknięcie fragmentacji rynków finansowych.

Zaufanie do euro, mierzone w badaniu Eurobarometru, osiągnęło swój maksymalny poziom w kontekście kryzysu związanego z wybuchem pandemii COVID-19. Po raz pierwszy w historii zaufanie wzrosło w obliczu kryzysu gospodarczego. Europejczycy uznali euro za część rozwiązania a nie część problemu. Stało się tak ponieważ instytucje euro podjęły wspólny wysiłek i dobrze wypełniły swoją rolę.

Teraz stoimy w obliczu katastrofalnych skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mimo że ponowne otwarcie gospodarki po pandemii i silny rynek pracy wspierają aktywność gospodarczą w strefie euro, zakłócenia w handlu i rosnące koszty energii zwiększają skalę ograniczeń po stronie podaży. Gwałtowny wzrost cen energii i surowców prowadzi do zmniejszenia popytu i ograniczenia produkcji. Podsumowując, nasiliły się presje inflacyjne a wzrosty cen objęły inne sektory. Ponadto nadal stoimy w obliczu niepewności wynikającej z wybuchu wojny, a także skutków obecnych sankcji i możliwych dalszych działań.

Niemniej jednak mamy pewność, że Eurosystem jest gotowy podjąć wszelkie niezbędne działania w celu utrzymania stabilności cen i przyczynienia się do ochrony stabilności finansowej. Władze monetarne zabezpieczają mechanizm transmisji polityki pieniężnej, wykorzystując jego elastyczność i gwarantując stopniowe tempo normalizacji.

Jedną z lekcji wyniesionych z pandemii jest to, że polityka pieniężna i fiskalna mogą być skoordynowane, dzięki czemu wzajemnie się one wzmacniają. Zachowanie autonomii obu tych polityk przy jednoczesnym promowaniu dobrobytu naszych obywateli jest możliwe i pożądane. Należy raz jeszcze podkreślić, że właściwa koordynacja polityki fiskalnej i pieniężnej ma kluczowe znaczenie. Polityka fiskalna jest właściwą drogą do ograniczenia inflacji po stronie podaży, w szczególności w kontekście ożywienia gospodarczego. Zarazem należy skierować odpowiednie środki fiskalne do najsłabszych obywateli i przedsiębiorstw, nie narażając przy tym na szwank budżetów krajowych. Ponadto w kontekście inflacji napędzanej przez wzrost cen energii oraz ograniczenia w zaopatrzeniu w gaz i ropę naftową środki fiskalne nie powinny podważać celów transformacji klimatycznej. Wręcz przeciwnie, powinny one służyć do wyklarowania a jednocześnie przyspieszenia drogi do neutralności w zakresie emisji dwutlenku węgla.

Ponadto nowe okoliczności ukształtowane w wyniku wybuchu wojny pomogły nam zauważyć – także w wymiarach, których nie byliśmy świadomi – że europejska integracja gospodarcza wciąż nie została w pełni dokończona. Dążenie do wzmocnienia obronności i zmniejszenia zależności energetycznej będzie wymagało ogromnych zasobów, co będzie dodatkowym uzasadnieniem dla konieczności utworzenia europejskiej unii fiskalnej.

Ponadto przegląd ram zarządzania kryzysowego oraz wdrożenie unii rynków kapitałowych powinny zostać utrzymane jako część planu przyszłej europejskiej konstrukcji finansowej.

Dalsze umacnianie euro jest wyzwaniem przyszłości, ponieważ euro powinno pozostać wspólnym instrumentem Europy, która istnieje dla swoich obywateli.

Jeśli chodzi o wspólną walutę, na naszą uwagę w nadchodzących latach zasługują dwa projekty.

Pierwszym z nich jest przeprojektowanie banknotów euro, które powinno zostać zakończone do 2024 roku. Ogólnie rzecz biorąc, popyt na banknoty euro sukcesywnie rośnie, a zatem kluczową kwestią pozostaje ich bezpieczeństwo.

Drugim strategicznym projektem jest cyfrowe euro, które w przyszłości zapewni rynkom dodatkowy instrument płatniczy dostosowany do nowych preferencji konsumenckich, a jednocześnie wspierać będzie suwerenność Europy.

Realizacja tych projektów wzmocni euro. Dziś, tak jak 20 lat temu, naszą misją jest budowanie stabilnej i wiarygodnej waluty, która będzie podstawą dla dobrobytu, jedności i globalnej afirmacji Europy. Czy to w formie banknotów o nowym, bezpieczniejszym i bardziej inkluzywnym wzornictwie, czy w formacie cyfrowym, euro pozostanie walutą Europejczyków.

 

Artykuł ukazuje się w cyklu publikacji, których autorami są prezesi banków centralnych i wybitni ekonomiści. Cykl jest objęty specjalnym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. Adama Glapińskiego. Autorzy artykułów zrzekają się honorarium za napisanie tekstów, w zamian NBP przekazuje kwoty odpowiadające honorariom na konto Narodowego Banku Ukrainy w celu wsparcia NBU w czasie wojny. Poniżej słowo wstępne Prezesa NBP do całego cyklu:

24 lutego wydarzyła się w Europie ogromna tragedia, w obliczu której nie sposób przejść do porządku dziennego.

Żaden człowiek nie może przejść obojętnie wobec nieszczęścia, jakie spadło na naród ukraiński.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci doniesieniami prasowymi, a zwłaszcza tym, co widzimy w środkach masowego przekazu.

Walcząca Ukraina to nie tylko jej dzielni żołnierze, ale także armia tysięcy cywilów usiłujących zachować normalność w kraju dotkniętym agresją rosyjską.

W skład tej armii wchodzą urzędnicy Narodowego Banku Ukrainy, z którymi NBP utrzymuje stały kontakt.

Świadomi potrzeb, jakie mają nasi ukraińscy koledzy, zaprosiłem kilku prezesów banków centralnych oraz wybitnych ekonomistów do podzielenia się swoją wiedzą na temat procesów gospodarczych zachodzących na świecie.

Rzadko się zdarza, aby tak zaszczytne grono autorów gościło na łamach wydawanego przez NBP Obserwatora Finansowego. Wart podkreślenia jest fakt, że wszyscy autorzy zrezygnowali z pobrania swoich honorariów po to, aby przekazać je na potrzeby naszych kolegów pracujących w NBU.

Wierzę, że zainteresuje Państwa cykl tych artykułów, za którymi kryje się nie tylko wiedza i doświadczenie, ale przede wszystkim chęć pomocy dla dotkniętego wojną NBU.


Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP

(©Banco de Portugal)

Otwarta licencja


Tagi


Artykuły powiązane

Utrzymujemy finansową obronę kraju

Kategoria: Instytucje finansowe
Od pierwszego dnia ataku Rosji na Ukrainę Narodowy Bank Ukrainy zapewnia nieprzerwane funkcjonowanie systemu finansowego, wspierając gospodarkę w skrajnie trudnych warunkach. Utrzymujemy finansową obronę kraju. To jest to, co nas napędza i sprawia, że kontynuujemy naszą misję – powiedział w wywiadzie dla „Obserwatora Finansowego” Kyryło Szewczenko, prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU).
Utrzymujemy finansową obronę kraju

Banki na wojnie

Kategoria: Usługi finansowe
Po rozpoczęciu 24 lutego 2022 r. rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ukraiński system bankowy znalazł się w sytuacji eksperymentu i wydaje się, że ten test udało mu się zaliczyć.
Banki na wojnie

Wojna osłabia hrywnę

Kategoria: Raporty
Od początku wybuchu wojny ukraińska waluta osłabiła się w stosunku do amerykańskiego dolara o prawie 50 procent. Wiele czynników wskazuje,  że trudno powstrzymać ten proces.
Wojna osłabia hrywnę