Inna recesja pandemiczna: Wenecja, rok 1630

W artykule opisano historyczny przypadek, stanowiący ilustrację zastosowanej opcji polityki „pieniędzy z helikoptera” – monetarnego finansowania planu odbudowy gospodarki po pandemii w Republice Weneckiej w czasie dżumy roku 1630.

Walec pandemii COVID-19 zmiażdżył na proszek niektóre z tradycyjnych tabu myśli ekonomicznej, takich jak radykalna koncepcja „pieniędzy z helikoptera” (Benigno i Nisticò 2020, Cukierman 2020, Galì 2020, Yashiv 2020, Kapoor i Buiter 2020, Velasco i in. 2020). Hasło to wykorzystuje fantazyjną symbolikę, której twórcą był Milton Friedman (1986). Od końca lat 90. koncepcja Friedmana budzi coraz więcej uwagi w kręgach akademickich i gremiach decyzyjnych.

„Pieniądze zrzucane z helikoptera” jako opcja polityki pieniężnej

Precedens dla rzeczy bezprecedensowej

Jednak to, co współcześnie określamy mianem „bezprecedensowej” polityki pieniężnej, nierzadko miewa historyczne precedensy (Ugolini 2020). W naszej pracy (Goodhart i in. 2021) rozważamy, czy polityka gospodarcza z lat 1629-31, kiedy to Republika Wenecka walczyła najpierw z głodem, a następnie z pandemią, może zostać uznana za historyczny przypadek „pieniędzy z helikoptera”. Związki pomiędzy rolą państwa, obiegiem pieniądza a bankowością w gospodarce weneckiej były szczególne. Wenecja osiągnęła stopień monetyzacji w innych państwach nieznany jeszcze przez wiele wieków. Chcąc oszczędzić na monetach, obywatele – w tym klasa niższa i średnia – powszechnie stosowali czeki i przelewy bankowe. Republika emitowała zarówno monety, jak i pieniądz bankowy (depozyty bankowe) poprzez ustanowienie, w różnym czasie, banków publicznych o nakładającym się na siebie zasięgu: Banku Rialto i Banku Giro (Ugolini 2017).

Od września 1630 roku do września 1631 roku w Wenecji panowała dżuma. Jej największa fala nastąpiła pomiędzy wrześniem a grudniem 1630 r. (20 923 zgonów), z kulminacją w październiku 1630 r. Ogółem, w przeciągu zaledwie 3 lat odnotowano 43 088 zgonów; ludność Wenecji zmniejszyła się ze 141 625 w roku 1624 do 102 243 w roku 1633 – czyli niemal o 30 proc. (Lazzari i in. 2020). Epidemia była punktem zwrotnym w gospodarczym i społecznym rozwoju Wenecji. Zaraza wpłynęła też zasadniczo na nierówności dochodowe (Alfani i in. 2020).

Gospodarcze konsekwencje grypy „hiszpanki”

Stary dylemat strategii powstrzymywania epidemii

W przypadku wystąpienia pandemii rząd staje w obliczu kłopotliwego wyboru pomiędzy dwoma celami publicznymi. Z jednej strony, trzeba chronić zdrowie publiczne, wdrażając politykę powstrzymywania epidemii, aby zminimalizować przewidywane straty w ludziach. Z drugiej, biorąc pod uwagę interakcje pomiędzy decyzjami gospodarczymi a epidemią, wszelkie kroki na rzecz ograniczenia strat niosą ze sobą koszty gospodarcze (Baldwin i Weder di Mauro 2020).

Tak też było w ówczesnej Wenecji. Już w 1423 roku Wenecja wdrożyła pierwsze przepisy na okoliczność epidemii dżumy, a w 1490 roku utworzono Urząd Zdrowia (Palmer 1978). Z biegiem lat Wenecja opracowała przepisy dotyczące dżumy, które obejmowały działania zamrażające. Uderzały one w działalność gospodarczą. Pewien kupiec tekstylny błagał o zniesienie blokady ze względu na to, że „nieporównywalnie większa liczba ludzi zmarła z powodu bezrobocia niż z powodu tyfusu czy jakiejkolwiek innej choroby zakaźnej” (Pullan 1964). Aby ulżyć losowi obywateli, senat Wenecji wprowadził nadzwyczajne przedsięwzięcia publiczne. Kiedy poszczególne dzielnice miasta poddawano kwarantannie, aprowizację mieszkańców zapewniało państwo; dotowano zatrudnienie i płace nominalne w sektorach pod całkowitą lub częściową kontrolą państwa, rozważano także programy robót publicznych, aby zapewnić środki utrzymania bezrobotnym.

Pieniądze z helikoptera przed erą helikoptera

Ale jak sfinansować tak wybujałą politykę fiskalną? W roku 1630 Republika finansowała działania fiskalne za pomocą przelewów z Banku Giro – jego bilans, wart 2 071 168 dukatów w kwietniu 1630 r., rozrósł się do sumy ponad 2 666 926 dukatów w czerwcu 1630 r. (Soresina 1889). W końcu ekspansja podaży pieniądza uruchomiła deprecjację waluty, zmuszając rząd do zmiany parametrów polityki pieniężnej.

Polityka pieniężna realizowana w latach pandemicznej recesji przyniosła nadmierną ekspansję pieniądza bankowego, połączoną ze stratami w kapitale emitenta, rząd zaś musiał przyjść w sukurs bankowi centralnemu. Ponadto, chociaż Senat unikał posunięć skutkujących psuciem pieniądza, musiano zawiesić wymienialność pieniądza bankowego na monety na żądanie. Ostatecznie, makroekonomicznym skutkiem tego kroku była utrata stabilności cen i dewaluacja waluty.

Skąd tak nadzwyczajna ekspansja monetarna? Otóż jeśli chodzi o kwestie redystrybucji, weneccy politycy u władzy traktowali życzenia obywateli bardzo serio. W warunkach klęski żywiołowej instytucje publiczne odzwierciedlały oczekiwania miejscowej ludności (Alfani 2018). Ludność zaś, zwłaszcza miejska, pilnie obserwowała poczynania rządów, a w razie stwierdzenia, że nie robią one wszystkiego, co mogły i powinny były zrobić dla zapewnienia dostaw żywności i zagwarantowania „prawa do chleba”, gotowa była wzniecać zamieszki i niepokoje (Alfani 2018).

Ponadto rząd miał istotne powody do obaw, w tym o bezpieczeństwo własne, przed zamieszkami z powodów „redystrybucyjnych” czyli „niesprawiedliwości” – a więc motywacja polityków do działania była naprawdę silna (Alfani 2018). Innymi słowy, wydaje się, że większość ludowych zamieszek we wczesnej epoce nowożytnej była powodowana roszczeniami „politycznymi” (Alfani i Di Tullio 2019).

Polityka redystrybucyjna… na krótką metę

Ostatecznym skutkiem tej polityki była nadzwyczajna ekspansja monetarna połączona ze stratami emitenta pieniądza – co ściśle odpowiada współczesnej metaforze „pieniądza z helikoptera” z nowej emisji. Stała się ona narzędziem politycznie motywowanej redystrybucyjnej polityki pieniężnej (Masciandaro 2020). Była jednak finansowana poprzez przeznaczenie przyszłych dochodów podatkowych na spłatę odsetek od zaciągniętego długu.

COVID-19 powiększył lukę dochodową w Europie

Ponieważ podatki były w Wenecji silnie regresywne, oznaczało to, że redystrybucję na rzecz biednych w krótkim terminie kompensowała długoterminowa redystrybucja do bogatych. Istotnie, taka polityka nie spowodowała trwałych zmian w warunkach bytowych ubogich obywateli: analizy rozkładu dochodów pokazują, że pandemia z lat 1629-31 nie zapoczątkowała trwałego spadku nierówności na taką samą skalę, jak wcześniejsza Czarna Śmierć (Alfani i Di Tullio 2019: 116).

Charles Goodhart – Emeritus Professor in the Financial Markets Group, London School of Economics

Donato Masciandaro – Full Professor of Economics, and Chair in Economics of Financial Regulation, Bocconi University

Stefano Ugolini – Associate Professor of Economics, University of Toulouse

Artykuł ukazał się na portalu VoxEU. 


Tagi


Artykuły powiązane

Niestandardowa recesja pandemiczna w gospodarce Francji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Okres recesji trwał we Francji dwa kwartały i był najkrótszy od 1970 r., jednak skala załamania wzrostu w wyniku COVID-19 była rekordowa. Spadek PKB między szczytem a minimum cyklu wynosił 18,4 proc.
Niestandardowa recesja pandemiczna w gospodarce Francji

Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Kategoria: VoxEU
Zmiany technologiczne w zakresie pieniądza i finansów są nieuniknione. Pieniądz cyfrowy banku centralnego spełniałby podstawowe funkcje pieniądza, a mianowicie rolę jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i środka przechowywania wartości, czyli tezauryzacji.
Pieniądz cyfrowy banku centralnego w perspektywie historycznej

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC