Piotr Żuk

Doradca ekonomiczny kierujący Wydziałem Analiz Gospodarki Światowej w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych. W latach 2015-2018 pracował w Europejskim Banku Centralnym, gdzie brał udział w przygotowywaniu analiz makroekonomicznych i dotyczących stabilności finansowej oraz rekomendacji w zakresie polityki pieniężnej i kursowej dla krajów kandydujących do Unii Europejskiej. W latach 2009-2011 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się tematyką polityki fiskalnej i emerytalnej państwa, w tym brał udział w opracowywaniu propozycji i założeń reform w zakresie tych polityk. Ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w 2009 r. oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów na tej samej uczelni w 2013 r. Doktorat pod tytułem „Filar kapitałowy w systemie emerytalnym w Polsce” obronił w Szkole Głównej Handlowej w 2015 r. Jest autorem bądź współautorem publikacji w zakresie polityki pieniężnej i kursowej, ekonomii emerytalnej oraz wzrostu gospodarczego i konwergencji.


Trendy w gospodarce światowej na 2022 rok

Trendy w gospodarce światowej na 2022 rok

Piotr Żuk
Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Przepływy kapitału do gospodarek państw Inicjatywy Trójmorza

Piotr Żuk, Michał Ledóchowski
Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Przyczyny wzrostu inflacji i jej perspektywy w strefie euro

Anna Duszak, Piotr Żuk
Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Benefits and risks of central bank digital currency

Benefits and risks of central bank digital currency

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Korzyści i ryzyka wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego

Piotr Szpunar, Piotr Żuk
Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Michał Ledóchowski, Piotr Żuk
Montenegro's experience with unilateral euroization

Montenegro’s experience with unilateral euroization

Piotr Żuk
Doświadczenia Czarnogóry z jednostronną euroizacją

Doświadczenia Czarnogóry z jednostronną euroizacją

Piotr Żuk